MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 231,985,478,199 235,307,363,412 285,945,938,074 298,390,017,833
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 102,362,847,116 79,823,886,641 159,131,446,652 160,955,632,081
1. Tiền 2,212,847,116 1,373,886,641 1,681,446,652 1,455,632,081
2. Các khoản tương đương tiền 100,150,000,000 78,450,000,000 157,450,000,000 159,500,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 17,500,000,000 17,500,000,000 12,000,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 17,500,000,000 17,500,000,000 12,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 32,465,308,481 50,788,032,472 39,311,866,429 72,398,324,603
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 25,838,538,165 24,208,991,258 20,198,180,184 38,825,733,217
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 3,778,140,000 6,363,704,500 1,206,517,140 70,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 2,848,630,316 20,215,336,714 17,907,169,105 33,502,591,386
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 53,997,790,121 45,326,075,168 69,779,813,728 57,122,258,451
1. Hàng tồn kho 53,997,790,121 45,326,075,168 69,779,813,728 57,122,258,451
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 25,659,532,481 41,869,369,131 5,722,811,265 7,913,802,698
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 16,905,083,587 39,915,896,472 5,102,321,478 97,278,385
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 8,754,448,894 1,953,472,659 620,489,787 7,816,524,313
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 1,305,456,895,184 1,293,055,659,868 1,295,808,635,631 1,298,341,830,809
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 509,239,142,467 497,324,688,834 493,153,894,054 484,540,208,273
1. Tài sản cố định hữu hình 509,144,663,300 497,234,897,167 493,068,789,887 484,459,791,606
- Nguyên giá 847,065,443,811 842,129,363,634 846,391,998,513 845,986,175,068
- Giá trị hao mòn lũy kế -337,920,780,511 -344,894,466,467 -353,323,208,626 -361,526,383,462
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 94,479,167 89,791,667 85,104,167 80,416,667
- Nguyên giá 1,338,601,683 1,338,601,683 1,338,601,683 1,338,601,683
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,244,122,516 -1,248,810,016 -1,253,497,516 -1,258,185,016
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 121,203,913,873 121,233,882,463 127,559,525,729 140,146,707,777
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 121,203,913,873 121,233,882,463 127,559,525,729 140,146,707,777
V. Đầu tư tài chính dài hạn 664,804,286,511 663,057,931,293 663,057,931,293 663,238,111,088
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 342,886,600,625 342,886,600,625 342,886,600,625 342,886,600,625
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 324,501,345,330 324,501,345,330 324,501,345,330 324,501,345,330
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn -2,583,659,444 -4,330,014,662 -4,330,014,662 -4,149,834,867
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 10,209,552,333 11,439,157,278 12,037,284,555 10,416,803,671
1. Chi phí trả trước dài hạn 1,098,969,242 2,328,574,187 2,926,701,464 3,048,728,780
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 9,110,583,091 9,110,583,091 9,110,583,091 7,368,074,891
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,537,442,373,383 1,528,363,023,280 1,581,754,573,705 1,596,731,848,642
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 181,129,939,710 212,029,144,777 217,524,171,922 177,436,729,286
I. Nợ ngắn hạn 167,199,627,972 198,448,513,972 204,203,222,050 164,375,460,347
1. Phải trả người bán ngắn hạn 1,092,560,250 14,887,257,861 6,242,465,361 5,999,308,207
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 3,486,843,361 2,766,095,751 12,826,980,715 812,432,687
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 614,425,828 4,181,432,470 8,097,201,001 5,027,239,383
4. Phải trả người lao động 5,230,421,531 10,827,298,015 13,253,300,459 44,741,504,176
5. Chi phí phải trả ngắn hạn
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 105,149,142,698 94,192,745,921 93,855,865,673 39,735,656,159
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 51,626,234,304 71,593,683,954 69,927,408,841 68,059,319,735
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 13,930,311,738 13,580,630,805 13,320,949,872 13,061,268,939
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 90,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 13,840,311,738 13,580,630,805 13,320,949,872 13,061,268,939
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,356,312,433,673 1,316,333,878,503 1,364,230,401,783 1,419,295,119,356
I. Vốn chủ sở hữu 1,356,312,433,673 1,316,333,878,503 1,364,230,401,783 1,419,295,119,356
1. Vốn góp của chủ sở hữu 1,125,000,000,000 1,125,000,000,000 1,125,000,000,000 1,125,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 1,125,000,000,000 1,125,000,000,000 1,125,000,000,000 1,125,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 126,768,448,671 159,495,710,057 159,495,710,057 159,495,710,057
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 104,543,985,002 31,838,168,446 79,734,691,726 134,799,409,299
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 100,350,261,386 681,923,185
- LNST chưa phân phối kỳ này 4,193,723,616 31,838,168,446 79,734,691,726 134,117,486,114
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,537,442,373,383 1,528,363,023,280 1,581,754,573,705 1,596,731,848,642
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.