MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 54,445,924,415 47,949,188,971 65,684,774,675 72,254,660,024
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 54,445,924,415 47,949,188,971 65,684,774,675 72,254,660,024
4. Giá vốn hàng bán 45,804,518,862 41,639,489,153 48,946,632,866 48,542,951,244
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 8,641,405,553 6,309,699,818 16,738,141,809 23,711,708,780
6. Doanh thu hoạt động tài chính 890,084,031 269,779,626 475,846,751 2,039,891,519
7. Chi phí tài chính 775,579,042 3,152,875,854 3,478,547,199 3,470,592,053
- Trong đó: Chi phí lãi vay 775,579,042 3,152,875,854 3,478,547,199 3,470,592,053
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,623,670,752 3,121,852,956 4,588,996,021 5,066,590,974
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 4,132,239,790 304,750,634 9,146,445,340 17,214,417,272
12. Thu nhập khác 473,222,029 125,164,390 226,025,076 270,173,341
13. Chi phí khác 5,404,982 490,000 11,966,424
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 467,817,047 124,674,390 226,025,076 258,206,917
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 4,600,056,837 429,425,024 9,372,470,416 17,472,624,189
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 122,381,873 429,329,733 2,725,003,822
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 4,477,674,964 429,425,024 8,943,140,683 14,747,620,367
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 4,477,674,964 429,425,024 8,943,140,683 14,747,620,367
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 117 10 236 391
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.