MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 94,977,013,639 79,771,191,293 101,940,314,153 117,898,703,203
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 36,627,490,886 23,660,735,908 40,772,534,202 44,679,930,293
1. Tiền 4,127,490,886 4,660,735,908 4,272,534,202 11,179,930,293
2. Các khoản tương đương tiền 32,500,000,000 19,000,000,000 36,500,000,000 33,500,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 6,500,000,000 6,500,000,000 13,150,800,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 6,500,000,000 6,500,000,000 13,150,800,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 23,046,964,502 21,830,274,996 33,585,888,592 34,185,321,812
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 20,797,888,676 18,773,296,758 30,773,481,346 30,337,431,777
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 210,211,609 833,244,555 718,569,783 1,781,914,878
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 2,038,864,217 2,223,733,683 2,093,837,463 2,065,975,157
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 17,995,381,637 17,877,933,773 18,277,642,404 18,202,094,630
1. Hàng tồn kho 17,995,381,637 17,877,933,773 18,277,642,404 18,202,094,630
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 10,807,176,614 9,902,246,616 9,304,248,955 7,680,556,468
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 126,882,312 419,676,569 473,679,351 337,700,358
2. Thuế GTGT được khấu trừ 10,680,294,302 9,482,570,047 8,830,569,604 7,330,239,295
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 12,616,815
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 623,681,786,343 628,863,399,376 628,439,026,712 626,070,819,941
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 580,273,078,006 568,119,501,576 561,768,188,968 552,102,607,327
1. Tài sản cố định hữu hình 576,942,572,714 564,925,568,425 558,710,827,958 549,181,818,458
- Nguyên giá 916,188,374,683 916,320,671,277 921,860,904,905 923,880,259,236
- Giá trị hao mòn lũy kế -339,245,801,969 -351,395,102,852 -363,150,076,947 -374,698,440,778
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 3,330,505,292 3,193,933,151 3,057,361,010 2,920,788,869
- Nguyên giá 7,828,798,850 7,828,798,850 7,828,798,850 7,828,798,850
- Giá trị hao mòn lũy kế -4,498,293,558 -4,634,865,699 -4,771,437,840 -4,908,009,981
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 14,236,556,395 32,667,620,493 39,411,224,821 49,151,639,532
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 14,236,556,395 32,667,620,493 39,411,224,821 49,151,639,532
V. Đầu tư tài chính dài hạn 19,007,959,303 19,007,959,303 19,007,959,303 14,270,362,558
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 19,007,959,303 19,007,959,303 19,007,959,303 14,270,362,558
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 10,164,192,639 9,068,318,004 8,251,653,620 10,546,210,524
1. Chi phí trả trước dài hạn 10,164,192,639 9,068,318,004 8,251,653,620 10,546,210,524
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 718,658,799,982 708,634,590,669 730,379,340,865 743,969,523,144
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 324,800,621,859 314,418,987,522 329,172,682,509 344,571,427,070
I. Nợ ngắn hạn 80,388,260,084 67,799,656,747 75,873,229,542 93,602,547,368
1. Phải trả người bán ngắn hạn 32,778,596,262 25,372,619,900 13,219,988,556 10,450,794,678
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 139,831,444 135,124,000 228,124,000 215,148,589
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7,094,714,710 5,298,061,610 11,146,688,175 19,442,277,024
4. Phải trả người lao động 11,003,207,052 2,489,768,081 7,424,343,172 10,955,821,804
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 54,532,794 218,131,178 50,856,786 1,039,812,289
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 12,490,898,101 14,587,836,307 21,019,535,253 23,027,870,627
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 15,487,317,900 18,439,523,850 21,426,672,470 27,109,461,227
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,339,161,821 1,258,591,821 1,357,021,130 1,361,361,130
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 244,412,361,775 246,619,330,775 253,299,452,967 250,968,879,702
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 84,804,106,663 91,353,281,613 90,970,094,603 96,320,643,429
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 159,608,255,112 155,266,049,162 162,329,358,364 154,648,236,273
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 393,858,178,123 394,215,603,147 401,206,658,356 399,398,096,074
I. Vốn chủ sở hữu 393,858,178,123 394,215,603,147 401,206,658,356 399,398,096,074
1. Vốn góp của chủ sở hữu 375,493,910,000 375,493,910,000 375,493,910,000 375,493,910,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 375,493,910,000 375,493,910,000 375,493,910,000 375,493,910,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 18,364,268,123 18,721,693,147 25,712,748,356 23,904,186,074
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 13,958,593,159 18,364,268,123 16,841,607,673 9,228,565,707
- LNST chưa phân phối kỳ này 4,405,674,964 357,425,024 8,871,140,683 14,675,620,367
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 718,658,799,982 708,634,590,669 730,379,340,865 743,969,523,144
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.