MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HOSE)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 2,803,065,894,322 2,794,032,905,258 2,593,900,147,848 2,870,494,718,686
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 584,800,625,494 675,411,873,176 821,414,457,106 987,568,693,680
1. Tiền 93,300,625,494 51,911,873,176 35,914,457,106 122,568,693,680
2. Các khoản tương đương tiền 491,500,000,000 623,500,000,000 785,500,000,000 865,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1,504,000,000,000 1,360,000,000,000 1,190,000,000,000 1,260,000,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1,504,000,000,000 1,360,000,000,000 1,190,000,000,000 1,260,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 257,032,005,317 241,389,629,867 174,027,942,439 205,100,742,192
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 211,364,472,208 169,299,049,020 132,518,760,446 150,160,164,973
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 29,225,164,168 34,904,089,399 20,580,723,083 36,236,959,586
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 40,081,929,777 49,116,808,929 28,831,417,912 26,606,576,635
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -23,732,202,357 -12,022,959,002 -7,902,959,002 -7,902,959,002
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý 92,641,521 92,641,521
IV. Hàng tồn kho 449,233,479,500 513,390,045,571 364,225,974,474 363,681,201,217
1. Hàng tồn kho 449,868,868,960 514,025,435,031 364,665,799,847 364,121,026,590
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -635,389,460 -635,389,460 -439,825,373 -439,825,373
V.Tài sản ngắn hạn khác 7,999,784,011 3,841,356,644 44,231,773,829 54,144,081,597
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 6,883,945,818 3,841,356,644 658,775,390 3,475,719,138
2. Thuế GTGT được khấu trừ 43,572,998,439 42,006,765,633
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 1,115,838,193 8,661,596,826
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 723,278,041,176 683,426,501,646 661,100,780,263 631,604,198,380
I. Các khoản phải thu dài hạn 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 313,043,748,197 275,050,180,145 285,789,885,917 263,525,234,444
1. Tài sản cố định hữu hình 306,522,428,313 268,837,229,139 279,882,659,076 257,436,608,982
- Nguyên giá 2,063,971,921,459 2,066,171,712,637 2,105,226,350,984 2,112,086,928,072
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,757,449,493,146 -1,797,334,483,498 -1,825,343,691,908 -1,854,650,319,090
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 6,521,319,884 6,212,951,006 5,907,226,841 6,088,625,462
- Nguyên giá 38,620,263,278 38,620,263,278 38,620,263,278 34,603,552,238
- Giá trị hao mòn lũy kế -32,098,943,394 -32,407,312,272 -32,713,036,437 -28,514,926,776
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 7,404,325,847 7,784,292,956 12,421,681,336 15,059,783,907
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 7,404,325,847 7,784,292,956 12,421,681,336 15,059,783,907
V. Đầu tư tài chính dài hạn 65,861,496,814 65,364,527,276 64,284,850,993 64,008,304,533
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 63,861,496,814 63,364,527,276 62,284,850,993 62,008,304,533
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn -2,000,000,000 -2,000,000,000 -2,000,000,000 -2,000,000,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 316,968,470,318 315,227,501,269 278,604,362,017 269,010,875,496
1. Chi phí trả trước dài hạn 292,882,370,422 289,916,011,205 246,005,035,630 235,868,955,437
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 5,674,971,962 6,209,005,460 11,487,975,781 11,928,610,856
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 18,411,127,934 19,102,484,604 21,111,350,606 21,213,309,203
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3,526,343,935,498 3,477,459,406,904 3,255,000,928,111 3,502,098,917,066
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 770,171,520,046 512,496,845,626 565,271,946,212 622,494,875,539
I. Nợ ngắn hạn 750,553,816,963 493,056,795,793 546,150,418,753 604,244,226,830
1. Phải trả người bán ngắn hạn 145,247,133,912 103,413,279,887 154,431,168,144 138,064,570,227
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 118,827,182,278 8,091,128,207 52,431,105,660 188,833,009,669
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 195,529,204,059 196,470,778,632 82,241,262,416 70,014,407,466
4. Phải trả người lao động 95,433,492,958 61,527,373,282 111,959,331,395 48,059,332,338
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 138,060,269,600 62,091,238,649 81,829,286,667 97,789,994,362
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 2,276,534,156 6,282,997,136 8,088,264,471 6,312,912,768
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 55,180,000,000 55,180,000,000 55,170,000,000 55,170,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 19,617,703,083 19,440,049,833 19,121,527,459 18,250,648,709
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn 19,617,703,083 19,440,049,833 19,121,527,459 18,250,648,709
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 2,756,172,415,452 2,964,962,561,278 2,689,728,981,899 2,879,604,041,527
I. Vốn chủ sở hữu 2,756,172,415,452 2,964,962,561,278 2,689,728,981,899 2,879,604,041,527
1. Vốn góp của chủ sở hữu 818,609,380,000 818,609,380,000 818,609,380,000 818,609,380,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 818,609,380,000 818,609,380,000 818,609,380,000 818,609,380,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 1,592,782,700 1,592,782,700 1,592,782,700 1,592,782,700
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 1,157,256,738,050 1,157,256,738,050 1,157,256,738,050 1,157,256,738,050
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 44,983,552,000 44,983,552,000 44,983,552,000 44,983,552,000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 733,729,962,702 942,520,108,528 667,286,529,149 857,161,588,777
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 158,376,292,867 158,376,292,867 158,376,292,867 667,286,529,149
- LNST chưa phân phối kỳ này 575,353,669,835 784,143,815,661 508,910,236,282 189,875,059,628
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3,526,343,935,498 3,477,459,406,904 3,255,000,928,111 3,502,098,917,066
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.