MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HOSE)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 28,150,003,003 55,887,184,557 31,237,881,783 10,588,494,898
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 28,150,003,003 55,887,184,557 31,237,881,783 10,588,494,898
4. Giá vốn hàng bán 20,294,293,226 51,679,625,475 5,374,282,387 8,834,410,060
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 7,855,709,777 4,207,559,082 25,863,599,396 1,754,084,838
6. Doanh thu hoạt động tài chính 282,917,816 120,255,061 167,453,719 76,002,926
7. Chi phí tài chính 2,214,830,424 2,834,970,873 3,232,906,254 1,531,069,438
- Trong đó: Chi phí lãi vay 2,214,830,424 2,834,970,873 3,232,906,254 1,531,069,438
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 270,109,487 226,084,280 234,348,697 357,784,529
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 6,459,573,912 5,864,537,617 5,526,256,882 6,043,955,668
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -805,886,230 -4,597,778,627 17,037,541,282 -6,102,721,871
12. Thu nhập khác 659,370,000 1,314,207,559 2,896,376,220
13. Chi phí khác 1,506,716,862 1,129,974,225 754,900,190 1,506,632,300
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -847,346,862 -1,129,974,225 559,307,369 1,389,743,920
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) -1,653,233,092 -5,727,752,852 17,596,848,651 -4,712,977,951
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) -1,653,233,092 -5,727,752,852 17,596,848,651 -4,712,977,951
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ -1,653,233,092 -5,727,752,852 17,596,848,651 -4,712,977,951
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 367
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.