MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Alphanam E&C (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 463,244,164,131 445,415,293,731 390,614,380,831 510,950,854,868
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 463,244,164,131 445,415,293,731 390,614,380,831 510,950,854,868
4. Giá vốn hàng bán 433,486,512,246 419,401,617,698 363,051,399,839 485,847,282,561
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 29,757,651,885 26,013,676,033 27,562,980,992 25,103,572,307
6. Doanh thu hoạt động tài chính 394,934,631 23,887,025 770,814,006 77,399,315
7. Chi phí tài chính 12,820,384,303 14,838,954,558 15,515,856,293 17,794,684,496
- Trong đó: Chi phí lãi vay 12,465,934,307 14,838,954,558 15,499,536,512 17,794,684,496
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 11,694,923,688 5,980,791,297 8,123,216,739 6,149,420,476
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 5,637,278,525 5,217,817,203 4,694,721,966 1,236,866,650
12. Thu nhập khác 2,467,089 100,143,731 916 4,945
13. Chi phí khác -607,271,668 137,439,267 725 551,664,722
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 609,738,757 -37,295,536 191 -551,659,777
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 6,247,017,282 5,180,521,667 4,694,722,157 685,206,873
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,278,469,438 1,130,383,175 1,118,648,853 215,880,962
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 4,968,547,844 4,050,138,492 3,576,073,304 469,325,911
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 4,968,547,844 4,050,138,492 3,576,073,304 469,325,911
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 62 55 07
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 76 62 55 07
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.