MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (HOSE)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 176,835,262,568 178,337,323,741 173,748,970,806 172,321,108,213
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 38,547,900,243 39,021,631,406 22,888,984,646 27,593,918,232
1. Tiền 18,547,900,243 9,021,631,406 22,888,984,646 27,593,918,232
2. Các khoản tương đương tiền 20,000,000,000 30,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 24,134,959,920 13,000,039,920 5,000,039,920 39,920
1. Chứng khoán kinh doanh 4,134,959,920 39,920 39,920 39,920
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 20,000,000,000 13,000,000,000 5,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 9,233,199,171 12,328,820,200 13,844,480,998 12,143,043,423
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 6,772,068,635 6,537,068,200 12,105,203,320 10,145,068,423
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 100,500,180 33,000,000 97,864,000 64,864,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 3,548,687,856 6,946,809,500 3,125,343,678 3,417,041,000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1,188,057,500 -1,188,057,500 -1,483,930,000 -1,483,930,000
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 100,459,366,342 109,886,165,713 127,268,351,742 127,476,218,248
1. Hàng tồn kho 100,459,366,342 109,886,165,713 127,268,351,742 127,476,218,248
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 4,459,836,892 4,100,666,502 4,747,113,500 5,107,888,390
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ 4,459,836,892 4,100,666,502 4,572,604,429 4,933,535,319
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 174,509,071 174,353,071
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 36,178,622,692 39,772,493,913 39,108,508,899 38,513,678,846
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 24,730,236,192 24,249,187,413 23,645,202,399 23,110,372,346
1. Tài sản cố định hữu hình 5,708,868,351 5,386,759,938 4,941,715,290 4,565,825,597
- Nguyên giá 92,020,547,390 92,155,547,390 92,155,547,390 92,155,547,390
- Giá trị hao mòn lũy kế -86,311,679,039 -86,768,787,452 -87,213,832,100 -87,589,721,793
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 19,021,367,841 18,862,427,475 18,703,487,109 18,544,546,749
- Nguyên giá 27,837,973,495 27,837,973,495 27,837,973,495 27,837,973,495
- Giá trị hao mòn lũy kế -8,816,605,654 -8,975,546,020 -9,134,486,386 -9,293,426,746
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tư tài chính dài hạn 10,688,386,500 14,823,306,500 14,823,306,500 14,823,306,500
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 10,688,386,500 10,688,386,500 10,688,386,500 10,688,386,500
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 4,134,920,000 4,134,920,000 4,134,920,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 760,000,000 700,000,000 640,000,000 580,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn 760,000,000 700,000,000 640,000,000 580,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 213,013,885,260 218,109,817,654 212,857,479,705 210,834,787,059
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 8,886,749,837 15,022,813,922 10,221,677,387 10,270,995,168
I. Nợ ngắn hạn 7,802,926,266 13,938,990,351 9,148,179,607 9,197,497,388
1. Phải trả người bán ngắn hạn 3,808,804,627 7,127,372,123 5,888,061,728 6,158,151,154
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 687,101,600 2,887,263,600 365,202,600 451,795,510
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 381,880,147 78,142,107 3,722,640 807,800
4. Phải trả người lao động 921,209,787 941,977,311
5. Chi phí phải trả ngắn hạn
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 192,208,276 229,152,359 126,875,816 223,553,335
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2,732,931,616 2,695,850,375 2,764,316,823 1,421,212,278
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 1,083,823,571 1,083,823,571 1,073,497,780 1,073,497,780
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 1,035,000,000 1,035,000,000 1,035,000,000 1,035,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 48,823,571 48,823,571 38,497,780 38,497,780
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 204,127,135,423 203,087,003,732 202,635,802,318 200,563,791,891
I. Vốn chủ sở hữu 204,127,135,423 203,087,003,732 202,635,802,318 200,563,791,891
1. Vốn góp của chủ sở hữu 123,464,110,000 123,464,110,000 123,464,110,000 123,464,110,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 123,464,110,000 123,464,110,000 123,464,110,000 123,464,110,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 93,325,820,793 93,325,820,793 93,325,820,793 93,325,820,793
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu 1,287,760,139 1,287,760,139 1,287,760,139 1,287,760,139
5. Cổ phiếu quỹ -27,814,422,389 -27,814,422,389 -27,814,422,389 -27,814,422,389
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 5,837,847,302 5,837,847,302 5,837,847,302 5,837,847,302
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 8,026,019,578 6,985,887,887 6,534,686,473 4,462,676,046
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 7,189,095,537 8,026,019,578 6,915,440,198 6,534,663,073
- LNST chưa phân phối kỳ này 836,924,041 -1,040,131,691 -380,753,725 -2,071,987,027
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 213,013,885,260 218,109,817,654 212,857,479,705 210,834,787,059
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.