Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2018 2019 2020 2021 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 161,630,049,731 248,583,085,630 206,738,728,447 195,944,983,423
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 7,199,327,344 12,915,637,261 6,731,249,730 4,249,933,225
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 10,000,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 99,607,983,311 139,974,533,742 116,164,435,883 101,586,895,599
4. Hàng tồn kho 43,130,980,085 66,847,365,801 61,352,265,674 62,405,706,501
5. Tài sản ngắn hạn khác 11,691,758,991 18,845,548,826 22,490,777,160 27,702,448,098
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 42,239,148,985 41,082,690,651 40,661,930,839 39,129,159,409
1. Các khoản phải thu dài hạn 1,400,000,000 100,000,000 209,380,000 100,000,000
2. Tài sản cố định 14,531,349,851 13,975,973,270 12,895,103,111 12,054,381,277
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 5,488,636 3,115,000 40,615,000 40,615,000
5. Đầu tư tài chính dài hạn 20,375,000,000 20,375,000,000 20,375,000,000 20,375,000,000
6. Tài sản dài hạn khác 5,927,310,498 6,628,602,381 7,141,832,728 6,559,163,132
     Tổng cộng tài sản 203,869,198,716 289,665,776,281 247,400,659,286 235,074,142,832
     I - NỢ PHẢI TRẢ 143,755,981,757 229,198,337,305 187,984,020,534 175,771,372,427
1. Nợ ngắn hạn 123,755,981,757 209,198,337,305 167,984,020,534 155,771,372,427
2. Nợ dài hạn 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 60,113,216,959 60,467,438,976 59,416,638,752 59,302,770,405
I. Vốn chủ sở hữu 60,113,216,959 60,467,438,976 59,416,638,752 59,302,770,405
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 203,869,198,716 289,665,776,281 247,400,659,286 235,074,142,832