Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (OTC)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1-2016 Quý 2-2016 Quý 3-2016 Quý 4-2016 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 646,653,143,444 205,855,519,265 9,474,619,461
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 646,653,143,444 205,855,519,265 9,474,619,461
   4. Giá vốn hàng bán 596,648,044,123 582,797,062,950 77,026,682,948
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 50,005,099,321 -376,941,543,685 -67,552,063,487
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 2,892,393,952 1,796,795,193 5,797,865,525
   7. Chi phí tài chính 15,171,827,279 20,809,001,360 15,151,729,414
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 14,800,575,239 16,326,949,547 15,628,391,267
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 7,508,967,654 5,421,150,180 4,733,730,528
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30,216,698,340 -401,374,900,032 -81,639,657,904
   12. Thu nhập khác 964,705,430 31,438,407,031 13,861,775,794
   13. Chi phí khác 874,684,900 18,932,810,550 9,721,107,322
   14. Lợi nhuận khác 90,020,530 12,505,596,481 4,140,668,472
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 30,306,718,870 -388,869,303,551 -77,498,989,432
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 30,306,718,870 -388,869,303,551 -77,498,989,432
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 30,306,718,870 -388,869,303,551 -77,498,989,432
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 509 -6,537 -1,303
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức