Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1-2014 Quý 2-2014 Quý 3-2014 Quý 4-2014 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 62,445,813,042
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 62,445,813,042
   4. Giá vốn hàng bán 58,868,781,322
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 3,577,031,720
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 806,765,909
   7. Chi phí tài chính 61,571,733
     - Trong đó: Chi phí lãi vay
   8. Chi phí bán hàng 954,832,257
   9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,306,234,147
   10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -1,938,840,508
   11. Thu nhập khác 2,241,017,079
   12. Chi phí khác 953,000
   13. Lợi nhuận khác 2,240,064,079
   14. Phần lãi (lỗ thuần) trong công ty liên doanh/liên kết
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 301,223,571
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 34,451,664
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 266,771,907
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 266,771,907
   17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   18. Cổ tức
   19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu