Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần In Khoa học Kỹ thuật (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2017 2018 2019 2020 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 16,993,760,829 16,670,746,432 17,170,384,043 57,845,269,064
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 196,995,227
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 16,993,760,829 16,670,746,432 17,170,384,043 57,648,273,837
   4. Giá vốn hàng bán 12,594,918,366 11,960,488,186 12,072,816,541 53,750,798,278
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 4,398,842,463 4,710,258,246 5,097,567,502 3,897,475,559
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 3,042,251 2,387,450 1,758,324 1,861,532
   7. Chi phí tài chính 98,912,222 69,712,395 86,664,722 466,422,673
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 95,322,626 69,712,395 86,664,722 466,422,673
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 227,218,238 365,602,920 469,079,097 427,576,858
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,022,962,211 3,108,510,211 3,405,149,543 3,177,207,744
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,052,792,043 1,168,820,170 1,138,432,464 -171,870,184
   12. Thu nhập khác 273,882,937 320,171,124 299,842,532 417,710,515
   13. Chi phí khác 165,440,342 266,245,319 136,572,562 123,391,660
   14. Lợi nhuận khác 108,442,595 53,925,805 163,269,970 294,318,855
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,161,234,638 1,222,745,975 1,301,702,434 122,448,671
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 256,986,456 312,037,214 267,906,666 22,939,741
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 904,248,182 910,708,761 1,033,795,768 99,508,930
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 904,248,182 910,708,761 1,033,795,768 99,508,930
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 576 580 658 63
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức