Kết quả hoạt động kinh doanh / Tổng Cty Đức Giang - CTCP (OTC)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2012 2013 2014 2015 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,029,628,428,136
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 307,857,345
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,029,320,570,791
   4. Giá vốn hàng bán 1,891,709,908,713
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 137,610,662,078
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 44,527,422,384
   7. Chi phí tài chính 16,874,714,856
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 664,484,815
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 63,140,607,352
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 63,385,049,564
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 38,737,712,690
   12. Thu nhập khác 5,972,637,532
   13. Chi phí khác 660,794,328
   14. Lợi nhuận khác 5,311,843,204
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 44,049,555,894
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 5,762,742,435
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 38,286,813,459
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 38,286,813,459
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức