Báo cáo tài chính / Tổng Công ty Bến Thành - Công ty TNHH MTV (OTC)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2013 2014 2015 2016 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,285,924,807,280
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 790,406,207,644
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 269,754,863,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 62,875,280,528
4. Hàng tồn kho 141,227,124,678
5. Tài sản ngắn hạn khác 21,661,331,430
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 2,021,275,109,910
1. Các khoản phải thu dài hạn 12,593,600,000
2. Tài sản cố định 19,858,853,715
3. Bất động sản đầu tư 25,959,592,612
4. Tài sản dở dang dài hạn 668,314,906,722
5. Đầu tư tài chính dài hạn 1,292,381,943,238
6. Tài sản dài hạn khác 2,166,213,623
     Tổng cộng tài sản 3,307,199,917,190
     I - NỢ PHẢI TRẢ 993,385,413,862
1. Nợ ngắn hạn 262,919,593,920
2. Nợ dài hạn 730,465,819,942
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 2,313,814,503,328
I. Vốn chủ sở hữu 2,313,814,503,328
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 3,307,199,917,190