Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9,119,861,416 11,865,526,999 8,194,106,200 7,290,137,700
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 9,119,861,416 11,865,526,999 8,194,106,200 7,290,137,700
   4. Giá vốn hàng bán 8,242,701,430 9,410,767,927 6,627,279,149 6,823,220,742
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 877,159,986 2,454,759,072 1,566,827,051 466,916,958
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 733,455 446,618,179 625,771 77,432
   7. Chi phí tài chính
     - Trong đó: Chi phí lãi vay
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 244,612,000 266,384,500
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 838,943,280 520,078,234 1,251,619,853 154,249,416
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 38,950,161 2,381,299,017 71,220,969 46,360,474
   12. Thu nhập khác 4,500,000
   13. Chi phí khác 715,092 2,754,629,166 124,663 2,129,342
   14. Lợi nhuận khác -715,092 -2,754,629,166 4,375,337 -2,129,342
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 38,235,069 -373,330,149 75,596,306 44,231,132
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 7,647,014 15,119,261 8,846,226
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 30,588,055 -373,330,149 60,477,045 35,384,906
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 30,588,055 -373,330,149 60,477,045 35,384,906
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 87 -107 17 10
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức