MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1-2023 Quý 2-2023 Quý 3-2023 Quý 4-2023 Tăng trưởng
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 294,342,470,000 576,585,300,000 211,080,290,000 219,071,140,000
a. Lãi bán các tài sản tài chính 46,561,710,000 76,869,380,000 41,440,120,000 137,602,000,000
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ 32,686,930,000 141,309,230,000 58,123,550,000 74,119,240,000
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL 215,093,840,000 358,406,680,000 111,516,620,000 7,349,900,000
d. Chênh lệch giảm do đánh giá lại phải trả chứng quyền đang lưu hành
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 1,172,050,000 3,117,120,000
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu 30,905,500,000 25,987,830,000 24,044,080,000 29,839,200,000
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán 8,566,490,000 11,078,630,000 11,849,690,000 10,342,100,000
1.7. Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán
1.8. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác, đấu giá
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán 324,947,780,000 273,597,910,000 282,211,460,000 153,661,320,000
Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính
1.11. Thu nhập hoạt động khác 28,774,670,000 31,642,580,000 81,661,370,000 91,858,800,000
Cộng doanh thu hoạt động 698,536,920,000 922,313,160,000 630,098,360,000 570,714,600,000
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 326,196,140,000 547,971,830,000 284,736,820,000 215,203,830,000
a. Lỗ bán các tài sản tài chính 314,549,090,000 535,796,500,000 252,430,760,000 143,688,880,000
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ 11,641,050,000 12,127,060,000 32,290,030,000 70,963,250,000
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL 6,000,000 48,270,000 16,040,000 551,710,000
d. Chênh lệch tăng do đánh giá lại phải trả chứng quyền đang lưu hành
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
2.3. Chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi, lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh 852,740,000 796,610,000 430,800,000 357,260,000
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán 14,069,500,000 12,607,480,000 13,485,150,000 11,776,610,000
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán
2.9. Chi phí tư vấn đầu tư chứng khoán
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá, ủy thác
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán 143,552,750,000 125,456,550,000 111,572,550,000 124,314,130,000
Chi phí hoạt động tư vấn tài chính
2.12. Chi phí khác 3,813,890,000
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác
Cộng chi phí hoạt động 489,377,240,000 733,224,370,000 433,900,670,000 377,708,910,000
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện
3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ 1,627,900,000 1,562,850,000 1,612,660,000 634,580,000
3.3. Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh
3.4. Doanh thu khác về đầu tư
Cộng doanh thu hoạt động tài chính 1,627,900,000 1,562,850,000 1,612,660,000 634,580,000
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện
4.2. Chi phí lãi vay 121,800,090,000 127,270,360,000 119,803,400,000 99,201,710,000
4.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh
Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn
4.4. chi phí tài chính khác
Cộng chi phí tài chính 121,800,090,000 127,270,360,000 119,803,400,000 99,201,710,000
V. CHI BÁN HÀNG
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 36,792,480,000 33,849,700,000 31,229,500,000 31,248,050,000
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 52,195,010,000 29,531,570,000 46,777,450,000 63,190,520,000
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC
8.1. Thu nhập khác 20,587,400,000 35,096,140,000 24,500,600,000 11,578,530,000
8.2. Chi phí khác 8,770,000
Cộng kết quả hoạt động khác 20,587,400,000 35,096,140,000 24,491,830,000 11,578,530,000
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ 72,782,410,000 64,627,710,000 71,269,280,000 74,769,050,000
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện 51,736,530,000 -64,554,470,000 45,435,760,000 71,613,060,000
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện 21,045,880,000 129,182,170,000 25,833,520,000 3,155,980,000
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN 11,756,230,000 15,451,600,000 11,949,060,000 15,771,720,000
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành 10,384,840,000 -10,384,840,000 6,782,350,000 14,451,510,000
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 1,371,390,000 25,836,430,000 5,166,700,000 1,320,210,000
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN 61,026,180,000 49,176,110,000 59,320,220,000 58,997,330,000
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu 61,026,180,000 49,176,110,000 59,320,220,000 58,997,330,000
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ, Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %)
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài
12.6. Lãi, lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh chưa chia
12.7. Lãi, lỗ đánh giá công cụ phái sinh
12.8. Lãi, lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý
Tổng thu nhập toàn diện
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.