MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1-2023 Quý 2-2023 Quý 3-2023 Quý 4-2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 2,811,758,280,000 4,328,362,460,000 3,963,494,780,000 4,083,140,920,000
I. Tài sản tài chính 2,791,633,930,000 4,326,545,410,000 3,960,091,170,000 4,079,570,710,000
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 4,037,640,000 953,919,070,000 715,100,140,000 63,163,830,000
1.1. Tiền 4,037,640,000 953,919,070,000 715,100,140,000 63,163,830,000
1.2. Các khoản tương đương tiền
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) 1,561,917,950,000 1,950,840,320,000 1,621,705,690,000 1,678,898,600,000
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 223,456,990,000 243,456,990,000 243,456,990,000 443,456,990,000
4. Các khoản cho vay 964,020,560,000 1,108,369,590,000 1,307,803,550,000 1,491,524,070,000
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp -4,766,450,000 -4,702,470,000 -4,727,080,000 -36,190,290,000
7. Các khoản phải thu 41,682,700,000 71,750,030,000 75,136,140,000 438,706,120,000
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính 349,729,000,000
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính 41,682,700,000 71,750,030,000 75,136,140,000 88,977,120,000
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận
Trả trước cho người bán
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp 458,400,000 623,960,000 729,890,000 910,890,000
10. Phải thu nội bộ
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
12. Các khoản phải thu khác 1,068,810,000 2,530,590,000 1,128,520,000 979,670,000
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) -242,660,000 -242,660,000 -242,660,000 -1,879,170,000
II.Tài sản ngắn hạn khác 20,124,350,000 1,817,050,000 3,403,610,000 3,570,210,000
1. Tạm ứng 729,150,000 251,490,000 242,380,000 133,370,000
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ 11,220,000
3. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,244,090,000 1,557,060,000 3,152,670,000 2,836,840,000
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 18,137,050,000 8,500,000 3,500,000 600,000,000
5. Tài sản ngắn hạn khác 2,840,000 5,060,000
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
B.TÀI SẢN DÀI HẠN 45,188,440,000 44,293,270,000 41,812,220,000 39,507,310,000
I. Tài sản tài chính dài hạn
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Các khoản đầu tư
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
2.2. Đầu tư vào công ty con
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
2.4. Đầu tư dài hạn khác
Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu
II. Tài sản cố định 17,289,630,000 16,836,220,000 15,917,200,000 15,689,600,000
1. Tài sản cố định hữu hình 9,652,140,000 9,385,260,000 8,800,580,000 8,903,520,000
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
2.Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
3. Tài sản cố định vô hình 7,637,490,000 7,450,960,000 7,116,620,000 6,786,070,000
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Tài sản dài hạn khác 27,898,800,000 27,457,040,000 25,895,020,000 23,817,710,000
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn 3,203,150,000 3,203,150,000 3,203,150,000 3,099,480,000
2. Chi phí trả trước dài hạn 17,965,000,000 17,523,250,000 15,961,220,000 13,664,260,000
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán 6,730,640,000 6,730,640,000 6,730,640,000 7,053,970,000
5. Tài sản dài hạn khác
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,856,946,720,000 4,372,655,730,000 4,005,307,000,000 4,122,648,230,000
C. NỢ PHẢI TRẢ 1,780,325,530,000 3,251,086,330,000 1,796,246,370,000 1,888,854,150,000
I. Nợ phải trả ngắn hạn 1,780,325,530,000 3,250,448,730,000 1,795,975,150,000 1,887,721,410,000
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn 1,749,148,700,000 2,226,930,370,000 1,754,891,640,000 1,849,251,760,000
1.1. Vay ngắn hạn 1,749,148,700,000 2,226,930,370,000 1,754,891,640,000 1,849,251,760,000
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 842,830,000 283,452,330,000 3,262,280,000 3,769,690,000
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
8. Phải trả người bán ngắn hạn 5,284,680,000 4,581,210,000 1,998,570,000 1,317,160,000
9. Người mua trả tiền trước 50,000,000 50,000,000 50,000,000 209,500,000
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4,486,350,000 16,758,970,000 22,885,910,000 17,953,450,000
11. Phải trả người lao động 4,320,470,000 5,055,360,000 6,024,860,000 8,148,510,000
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên 207,860,000 213,060,000 188,940,000 191,210,000
13. Chi phí phải trả ngắn hạn 14,079,370,000 10,052,400,000 3,213,860,000 3,758,280,000
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 104,500,000 104,500,000 104,500,000 104,500,000
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn 1,789,360,000 703,239,120,000 3,343,180,000 3,005,940,000
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 11,420,000 11,420,000 11,420,000 11,420,000
II. Nợ phải trả dài hạn 637,600,000 271,220,000 1,132,740,000
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
1.1. Vay dài hạn
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
5. Phải trả người bán dài hạn
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
7. Chi phí phải trả dài hạn
8. Phải trả nội bộ dài hạn
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 637,600,000 271,220,000 1,132,740,000
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,076,621,190,000 1,121,569,400,000 2,209,060,630,000 2,233,794,080,000
I. Vốn chủ sở hữu 1,076,621,190,000 1,121,569,400,000 2,209,060,630,000 2,233,794,080,000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,000,500,000,000 1,000,500,000,000 2,048,889,250,000 2,048,889,250,000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 2,048,389,250,000 2,048,389,250,000
a. Cổ phiếu phổ thông 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 2,048,389,250,000 2,048,389,250,000
b. Cổ phiếu ưu đãi
1.2. Thặng dư vốn cổ phần 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
1.5. Cổ phiếu quỹ
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4. Quỹ dự trữ điều lệ 138,260,000 138,260,000 138,260,000 138,260,000
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp 138,260,000 138,260,000 138,260,000 138,260,000
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
7. Lợi nhuận chưa phân phối 75,844,680,000 120,792,880,000 159,894,860,000 184,628,310,000
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 2,856,946,720,000 4,372,655,730,000 4,005,307,000,000 4,122,648,230,000
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.