Lý do:Chứng khoán thuộc diện cảnh báo và lợi nhuận sau thuế là số âm