Lý do:Chứng khoán thuộc diện bị hủy niêm yết bắt buộc