Lý do:Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Soát xét 6 tháng năm 2020 là số âm