Lý do:Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán