Lý do:-CK thuộc diện bị kiểm soát; -Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC bán niên soát xét năm 2019 quá 05 ngày làm việc.