Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 111,054,737,674 135,503,271,072 171,325,509,363 48,164,162,700
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 111,054,737,674 135,503,271,072 171,325,509,363 48,164,162,700
   4. Giá vốn hàng bán 96,389,859,974 114,588,881,638 154,702,011,969 40,513,465,804
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 14,664,877,700 20,914,389,434 16,623,497,394 7,650,696,896
   6. Doanh thu hoạt động tài chính -59,804,868 434,129,898 482,092,374 671,937,680
   7. Chi phí tài chính 4,300,323,730 4,072,148,822 3,942,237,174 2,735,565,409
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 3,553,038,404 3,897,998,681 3,942,237,174 2,735,526,529
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 3,513,177,522 3,143,558,151 4,746,285,078 6,298,702,821
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,191,350,845 3,955,074,943 4,622,429,409 4,281,228,585
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2,600,220,735 10,177,737,416 3,794,638,107 -4,992,862,239
   12. Thu nhập khác 272,743,273 01 364,425,002 50,000,000
   13. Chi phí khác 81,212,085 52,788,366 7,008,595 672,349,197
   14. Lợi nhuận khác 191,531,188 -52,788,365 357,416,407 -622,349,197
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2,791,751,923 10,124,949,051 4,152,054,514 -5,615,211,436
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 692,785,584 2,346,871,982 1,431,410,357 400,195,227
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,098,966,339 7,778,077,069 2,720,644,157 -6,015,406,663
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số 529,295,466 592,427,785 502,835,978 613,886,803
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 1,569,670,873 7,185,649,284 2,217,808,179 -6,629,293,466
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức