Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 34,770,729,079 35,079,773,082 27,574,951,587 32,582,700,750
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 34,770,729,079 35,079,773,082 27,574,951,587 32,582,700,750
   4. Giá vốn hàng bán 34,374,777,072 34,653,249,295 27,225,995,388 32,509,248,348
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 395,952,007 426,523,787 348,956,199 73,452,402
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 3,634,518,570 2,683,998,575 2,687,698,906 2,717,184,377
   7. Chi phí tài chính 118,165 12,076 954
     - Trong đó: Chi phí lãi vay
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 12,457,273 3,300,000
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26,090,076 33,324,050 35,365,155 26,975,609
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3,991,805,063 3,073,898,312 3,001,277,874 2,763,660,216
   12. Thu nhập khác 863,591 172,727,273
   13. Chi phí khác 94,702,285 3,922,974 6,927,491
   14. Lợi nhuận khác -94,702,285 -3,059,383 -6,927,491 172,727,273
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 3,897,102,778 3,070,838,929 2,994,350,383 2,936,387,489
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3,897,102,778 3,070,838,929 2,994,350,383 2,936,387,489
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 3,897,102,778 3,070,838,929 2,994,350,383 2,936,387,489
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 124 363
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 124
   21. Cổ tức