Kết quả hoạt động kinh doanh / Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên (OTC)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1-2014 Quý 2-2014 Quý 3-2014 Quý 4-2014 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 5,151,411,044,709
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 62,148,665,350
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 5,089,262,379,359
   4. Giá vốn hàng bán 3,986,913,813,562
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,102,348,565,797
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 275,857,561,372
   7. Chi phí tài chính 15,842,673,497
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 14,299,632,110
   8. Chi phí bán hàng 105,543,166,993
   9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 508,476,892,772
   10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 748,343,393,907
   11. Thu nhập khác 81,190,987,130
   12. Chi phí khác 10,356,668,751
   13. Lợi nhuận khác 70,834,318,379
   14. Phần lãi (lỗ thuần) trong công ty liên doanh/liên kết 432,966,896,465
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,252,144,608,751
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 167,835,708,764
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -880,731,156
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,085,189,631,143
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số 11,930,167,600
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 1,073,259,463,543
   17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   18. Cổ tức
   19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu