Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 7,081,904,477 1,455,305,730 6,015,873,643 9,003,691,763
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 7,081,904,477 1,455,305,730 6,015,873,643 9,003,691,763
   4. Giá vốn hàng bán 6,419,639,093 4,125,080,638 7,068,841,335 6,933,819,491
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 662,265,384 -2,669,774,908 -1,052,967,692 2,069,872,272
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,963,395 1,571,651 994,907 1,232,596
   7. Chi phí tài chính
     - Trong đó: Chi phí lãi vay
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 96,292,623 58,747,859 68,693,063 85,703,836
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 922,345,496 1,296,278,100 1,427,922,055 2,254,440,556
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -354,409,340 -4,023,229,216 -2,548,587,903 -269,039,524
   12. Thu nhập khác 115,770,229 58,028,153 124,842,626 76,500,399
   13. Chi phí khác 112,061,078 57,948,152 71,467,772
   14. Lợi nhuận khác 3,709,151 80,001 124,842,626 5,032,627
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -350,700,189 -4,023,149,215 -2,423,745,277 -264,006,897
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -350,700,189 -4,023,149,215 -2,423,745,277 -264,006,897
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -350,700,189 -4,023,149,215 -2,423,745,277 -264,006,897
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức