Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 68,334,043,105 47,954,628,849 59,498,229,613
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 68,334,043,105 47,954,628,849 59,498,229,613
   4. Giá vốn hàng bán 95,872,715,273 80,165,754,856 88,470,698,589
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ -27,538,672,168 -32,211,126,007 -28,972,468,976
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 13,561,383,023 424,011,547 2,769,384
   7. Chi phí tài chính 109,033,905,527 23,755,715,675 16,624,080,617
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 19,854,755,022 16,681,443,212 16,604,620,182
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,493,904,718 2,151,897,110 2,794,019,427
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -125,505,099,390 -57,694,727,245 -48,387,799,636
   12. Thu nhập khác 467,431,500 72,850,295 24,394,012
   13. Chi phí khác 1,903,812,416 22,923,249,218 582,311,375
   14. Lợi nhuận khác -1,436,380,916 -22,850,398,923 -557,917,363
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -126,941,480,306 -80,545,126,168 -48,945,716,999
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -126,941,480,306 -80,545,126,168 -48,945,716,999
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -126,941,480,306 -80,545,126,168 -48,945,716,999
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức