Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 207,741,511,962 216,744,247,563 272,459,058,218 314,940,673,352
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 32,328,536,496 47,885,877,016 51,258,665,371 89,266,484,205
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 129,989 129,989 129,989 129,989
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 102,769,356,284 95,367,833,104 150,918,809,386 148,499,779,968
4. Hàng tồn kho 69,940,779,471 66,554,002,160 66,259,843,637 74,491,343,109
5. Tài sản ngắn hạn khác 2,702,709,722 6,936,405,294 4,021,609,835 2,682,936,081
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 174,441,495,866 177,189,009,902 177,714,274,878 178,024,858,056
1. Các khoản phải thu dài hạn 6,179,810,574 6,414,826,621 6,414,826,621 6,414,826,621
2. Tài sản cố định 33,381,585,555 32,257,663,993 32,040,075,424 32,269,865,555
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 228,330,000 401,926,821
5. Đầu tư tài chính dài hạn 107,190,000,000 107,190,000,000 107,190,000,000 107,190,000,000
6. Tài sản dài hạn khác 27,690,099,737 31,326,519,288 31,841,042,833 31,748,239,059
     Tổng cộng tài sản 382,183,007,828 393,933,257,465 450,173,333,096 492,965,531,408
     I - NỢ PHẢI TRẢ 89,631,694,570 81,860,137,137 103,255,682,127 120,646,031,213
1. Nợ ngắn hạn 83,449,664,819 75,191,491,730 96,581,566,857 114,187,288,154
2. Nợ dài hạn 6,182,029,751 6,668,645,407 6,674,115,270 6,458,743,059
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 292,551,313,258 312,073,120,328 346,917,650,969 372,319,500,195
I. Vốn chủ sở hữu 292,551,313,258 312,073,120,328 346,917,650,969 372,319,500,195
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 382,183,007,828 393,933,257,465 450,173,333,096 492,965,531,408