Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 116,772,463,065 219,704,396,651 206,905,863,506 203,456,623,719
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 990,781,439 21,206,971,864 4,110,142,631 6,299,142,111
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 73,604,744,478 153,461,337,108 161,757,659,643 154,031,710,402
4. Hàng tồn kho 40,145,549,638 44,338,839,501 40,872,216,729 43,028,519,853
5. Tài sản ngắn hạn khác 2,031,387,510 697,248,178 165,844,503 97,251,353
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 119,939,685,366 43,558,752,591 39,976,489,883 48,175,863,054
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 35,401,832,035 23,313,742,385 19,906,243,571 10,974,977,081
3. Bất động sản đầu tư 2,873,601,139 2,873,601,139
4. Tài sản dở dang dài hạn
5. Đầu tư tài chính dài hạn 77,914,285,714 16,714,285,714 16,714,285,714 31,714,662,514
6. Tài sản dài hạn khác 6,623,567,617 3,530,724,492 482,359,459 2,612,622,320
     Tổng cộng tài sản 236,712,148,431 263,263,149,242 246,882,353,389 251,632,486,773
     I - NỢ PHẢI TRẢ 69,941,703,512 75,892,924,876 58,793,979,614 63,156,344,669
1. Nợ ngắn hạn 61,136,761,620 67,553,752,215 53,246,585,231 57,665,293,869
2. Nợ dài hạn 8,804,941,892 8,339,172,661 5,547,394,383 5,491,050,800
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 166,770,444,919 187,370,224,366 188,088,373,775 188,476,142,104
I. Vốn chủ sở hữu 166,770,444,919 187,370,224,366 188,088,373,775 188,476,142,104
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 236,712,148,431 263,263,149,242 246,882,353,389 251,632,486,773