Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Lilama 10 (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2017 Quý 3-2017 Quý 4-2017 Quý 1-2018 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 905,132,954,371 845,330,791,539 841,710,667,309 812,128,471,685
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 86,057,432,646 87,374,477,019 74,992,821,022 97,562,326,394
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 443,803,003,874 463,352,763,655 383,795,894,363 340,247,096,465
4. Hàng tồn kho 369,210,170,310 291,689,696,330 381,995,537,149 373,382,542,924
5. Tài sản ngắn hạn khác 6,062,347,541 2,913,854,535 926,414,775 936,505,902
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 289,802,520,897 283,294,159,820 264,080,944,838 254,910,780,934
1. Các khoản phải thu dài hạn 2,447,000,000 2,347,000,000 2,347,000,000 2,255,000,000
2. Tài sản cố định 162,513,255,146 156,284,841,323 150,150,855,234 142,317,238,830
3. Bất động sản đầu tư 77,071,671,568 75,783,356,314 74,495,041,060 73,250,493,560
4. Tài sản dở dang dài hạn 1,108,368,000
5. Đầu tư tài chính dài hạn 26,280,793,625 26,280,793,625 26,280,793,625 26,280,793,625
6. Tài sản dài hạn khác 21,489,800,558 21,489,800,558 10,807,254,919 10,807,254,919
     Tổng cộng tài sản 1,194,935,475,268 1,128,624,951,359 1,105,791,612,147 1,067,039,252,619
     I - NỢ PHẢI TRẢ 970,515,231,207 897,354,039,789 867,412,327,998 827,435,877,931
1. Nợ ngắn hạn 607,474,923,071 551,117,313,455 628,082,249,377 580,922,093,964
2. Nợ dài hạn 363,040,308,136 346,236,726,334 239,330,078,621 246,513,783,967
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 224,420,244,061 231,270,911,570 238,379,284,149 239,603,374,688
I. Vốn chủ sở hữu 224,420,244,061 231,270,911,570 238,379,284,149 239,603,374,688
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,194,935,475,268 1,128,624,951,359 1,105,791,612,147 1,067,039,252,619