Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2022 Quý 2- 2022 Quý 3- 2022 Quý 4- 2022 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,950,973,694,097 3,545,168,170,017 3,294,610,406,934 2,991,728,944,675
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 71,800,301,539 72,379,447,527 67,675,122,915 40,874,390,814
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 2,879,173,392,558 3,472,788,722,490 3,226,935,284,019 2,950,854,553,861
4. Giá vốn hàng bán 2,331,214,086,188 2,582,183,914,037 2,671,230,514,133 2,664,135,800,811
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 547,959,306,370 890,604,808,453 555,704,769,886 286,718,753,050
6. Doanh thu hoạt động tài chính 22,027,223,305 23,025,399,149 60,473,560,684 176,840,025,215
7. Chi phí tài chính 55,468,889,037 64,624,738,132 62,335,433,927 125,199,917,868
- Trong đó: Chi phí lãi vay 50,973,601,014 52,235,627,598 56,629,431,045 74,982,806,293
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 32,216,592,121 38,466,522,517 -34,905,161,847 68,300,910,770
9. Chi phí bán hàng 296,387,350,094 482,225,655,025 356,254,941,680 318,166,718,680
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 100,283,697,917 128,111,293,865 104,479,040,256 78,574,679,426
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 150,063,184,748 277,135,043,097 58,203,752,860 9,918,373,061
12. Thu nhập khác 3,078,758,788 3,778,448,581 4,287,714,283 21,754,958,615
13. Chi phí khác 1,028,228,059 5,706,561,121 2,411,041,875 6,647,957,271
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 2,050,530,729 -1,928,112,540 1,876,672,408 15,107,001,344
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 152,113,715,477 275,206,930,557 60,080,425,268 25,025,374,405
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 26,291,594,094 72,010,287,921 26,680,829,765 17,949,875,216
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 4,694,115,696 -15,984,484,156 3,356,558,270 2,193,782,847
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 121,128,005,687 219,181,126,792 30,043,037,233 4,881,716,342
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 106,845,592,682 198,253,916,996 24,324,516,984 13,973,213,032
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát 14,282,413,005 20,927,209,796 5,718,520,249 -9,091,496,690
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 467 867 95 54
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 467 867 95 54