Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2017 Quý 4-2017 Quý 1-2018 Quý 2-2018 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 501,160,581,840 498,658,374,437 502,722,493,211 547,325,216,520
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 79,399,218,434 23,072,627,881 21,869,403,210 39,466,620,151
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 39,590,000,000 52,300,000,000 18,000,000,000 16,390,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 86,985,158,541 87,253,184,649 64,663,641,299 56,990,808,009
4. Hàng tồn kho 294,613,904,452 333,038,642,340 390,972,277,532 427,368,870,328
5. Tài sản ngắn hạn khác 572,300,413 2,993,919,567 7,217,171,170 7,108,918,032
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 103,458,217,977 102,431,289,458 109,454,313,237 109,423,381,954
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 44,118,010,564 43,964,721,483 43,811,432,402 43,697,310,176
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 22,317,454,288 22,356,845,171 22,368,795,492 22,451,986,435
5. Đầu tư tài chính dài hạn 9,951,752,600 9,951,752,600 9,951,752,600 9,951,752,600
6. Tài sản dài hạn khác 27,071,000,525 26,157,970,204 33,322,332,743 33,322,332,743
     Tổng cộng tài sản 604,618,799,817 601,089,663,895 612,176,806,448 656,748,598,474
     I - NỢ PHẢI TRẢ 324,335,218,618 320,460,844,456 334,808,823,168 382,121,188,454
1. Nợ ngắn hạn 324,335,218,618 320,460,844,456 298,072,582,503 345,384,947,789
2. Nợ dài hạn 36,736,240,665 36,736,240,665
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 280,283,581,199 280,628,819,439 277,367,983,280 274,627,410,020
I. Vốn chủ sở hữu 280,283,581,199 280,628,819,439 277,367,983,280 274,627,410,020
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 604,618,799,817 601,089,663,895 612,176,806,448 656,748,598,474