Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 280,708,451,465 210,102,010,592 241,509,701,126 174,867,890,949
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 79,765,781,196 27,322,505,447 20,146,590,970 5,781,126,972
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 113,314,073,946 116,896,403,603 114,199,441,067 93,318,582,838
4. Hàng tồn kho 80,365,255,311 60,212,346,641 99,766,555,463 67,094,841,122
5. Tài sản ngắn hạn khác 7,263,341,012 5,670,754,901 7,397,113,626 8,673,340,017
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 233,721,000,333 219,293,027,715 227,287,400,658 225,187,698,918
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 222,872,322,989 209,085,871,194 194,098,906,401 175,990,634,330
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 4,097,608,727 6,659,474,727 24,030,664,351 33,472,803,162
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 6,751,068,617 3,547,681,794 9,157,829,906 15,724,261,426
     Tổng cộng tài sản 514,429,451,798 429,395,038,307 468,797,101,784 400,055,589,867
     I - NỢ PHẢI TRẢ 322,744,508,955 214,459,598,003 266,406,168,881 183,644,728,674
1. Nợ ngắn hạn 286,624,950,255 187,886,598,003 221,167,123,206 141,161,582,999
2. Nợ dài hạn 36,119,558,700 26,573,000,000 45,239,045,675 42,483,145,675
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 191,684,942,843 214,935,440,304 202,390,932,903 216,410,861,193
I. Vốn chủ sở hữu 191,684,942,843 214,935,440,304 202,390,932,903 216,410,861,193
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 514,429,451,798 429,395,038,307 468,797,101,784 400,055,589,867