Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Điện Gia Lai (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,714,770,396,318 1,228,548,525,272 1,064,592,417,617 951,907,290,111
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,262,369,465,965 609,411,234,157 453,767,619,431 276,164,242,508
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 252,000,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 274,443,965,671 244,007,157,873 365,610,747,911 381,876,033,041
4. Hàng tồn kho 42,207,741,244 24,951,958,269 56,324,161,985 151,836,909,389
5. Tài sản ngắn hạn khác 135,749,223,438 98,178,174,973 188,889,888,290 142,030,105,173
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 1,526,855,101,494 3,130,891,306,055 4,277,427,236,757 5,668,379,213,323
1. Các khoản phải thu dài hạn 1,276,341,882 785,499,803 785,499,803 785,499,803
2. Tài sản cố định 1,059,495,221,292 2,878,569,471,611 2,977,277,926,589 5,321,085,199,112
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 440,129,319,337 220,927,637,560 1,265,468,166,174 301,837,621,118
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 25,954,218,983 30,608,697,081 33,895,644,191 44,670,893,290
     Tổng cộng tài sản 3,241,625,497,812 4,359,439,831,327 5,342,019,654,374 6,620,286,503,434
     I - NỢ PHẢI TRẢ 939,785,480,491 1,951,954,070,165 2,774,998,120,517 4,141,376,444,209
1. Nợ ngắn hạn 381,414,646,117 527,194,593,267 646,070,255,658 1,118,130,636,299
2. Nợ dài hạn 558,370,834,374 1,424,759,476,898 2,128,927,864,859 3,023,245,807,910
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 2,301,840,017,321 2,407,485,761,162 2,567,021,533,857 2,478,910,059,225
I. Vốn chủ sở hữu 2,301,840,017,321 2,407,485,761,162 2,567,021,533,857 2,478,910,059,225
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 3,241,625,497,812 4,359,439,831,327 5,342,019,654,374 6,620,286,503,434