Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần DNP Holding (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 4,119,372,617,922 5,039,118,737,980 4,841,742,321,035 5,509,985,719,811
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 469,430,099,135 170,455,670,167 450,919,639,113 358,427,946,010
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 992,229,040,408 1,696,566,985,544 1,606,340,627,647 307,845,392,944
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 1,316,736,497,614 1,671,099,920,474 1,430,601,792,950 3,203,744,301,593
4. Hàng tồn kho 1,216,075,915,667 1,386,752,082,057 1,250,738,995,933 1,506,707,027,046
5. Tài sản ngắn hạn khác 124,901,065,098 114,244,079,738 103,141,265,392 133,261,052,218
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 9,201,652,200,681 9,178,643,838,328 9,380,959,346,815 9,378,251,831,576
1. Các khoản phải thu dài hạn 39,046,345,095 38,475,763,387 44,397,351,614 374,214,164,809
2. Tài sản cố định 7,451,739,336,309 7,410,861,633,007 7,613,793,893,531 7,378,223,760,241
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 430,767,958,482 482,096,349,265 397,990,700,595 480,381,899,769
5. Đầu tư tài chính dài hạn 890,050,805,647 880,688,866,499 950,641,150,092 704,268,008,034
6. Tài sản dài hạn khác 390,047,755,148 366,521,226,170 374,136,250,983 441,163,998,723
     Tổng cộng tài sản 13,321,024,818,603 14,217,762,576,308 14,222,701,667,850 14,888,237,551,387
     I - NỢ PHẢI TRẢ 9,572,268,415,012 10,473,546,076,339 10,224,530,585,004 10,966,076,488,596
1. Nợ ngắn hạn 3,498,031,899,609 3,868,036,440,368 3,993,779,922,009 3,924,789,988,974
2. Nợ dài hạn 6,074,236,515,403 6,605,509,635,971 6,230,750,662,995 7,041,286,499,622
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 3,748,756,403,591 3,744,216,499,969 3,998,171,082,846 3,922,161,062,791
I. Vốn chủ sở hữu 3,748,756,403,591 3,744,216,499,969 3,998,171,082,846 3,922,161,062,791
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 13,321,024,818,603 14,217,762,576,308 14,222,701,667,850 14,888,237,551,387