Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,974,642,663,684 1,734,767,372,697 1,797,711,240,526 1,778,268,184,334
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 12,729,005,132 9,185,500,823 6,536,854,990 5,897,127,667
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 1,445,976,392,597 1,205,072,837,588 1,249,623,948,053 1,235,945,785,212
4. Hàng tồn kho 488,401,175,350 492,880,642,797 512,750,516,038 521,870,019,948
5. Tài sản ngắn hạn khác 27,536,090,605 27,628,391,489 28,799,921,445 14,555,251,507
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 353,316,362,426 644,267,896,840 603,213,466,259 615,271,848,517
1. Các khoản phải thu dài hạn 277,642,373,263 570,766,320,263 531,861,980,263 546,068,021,198
2. Tài sản cố định 21,326,367,430 20,674,865,521 20,025,849,692 19,376,833,845
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 54,347,621,733 52,826,711,056 51,325,636,304 49,826,993,474
     Tổng cộng tài sản 2,327,959,026,110 2,379,035,269,537 2,400,924,706,785 2,393,540,032,851
     I - NỢ PHẢI TRẢ 1,259,038,102,201 1,308,631,280,630 1,328,730,022,186 1,319,568,306,040
1. Nợ ngắn hạn 286,386,907,152 325,366,514,650 321,202,531,655 805,550,906,154
2. Nợ dài hạn 972,651,195,049 983,264,765,980 1,007,527,490,531 514,017,399,886
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,068,920,923,909 1,070,403,988,907 1,072,194,684,599 1,073,971,726,811
I. Vốn chủ sở hữu 1,068,920,923,909 1,070,403,988,907 1,072,194,684,599 1,073,971,726,811
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 2,327,959,026,110 2,379,035,269,537 2,400,924,706,785 2,393,540,032,851