Báo cáo tài chính / CTCP Du lịch và Thương mại DIC (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2016 2017 2018 2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 25,977,320,444 41,390,919,294 32,079,879,184 32,437,451,859
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 4,491,091,239 9,486,077,292 4,349,703,448 967,206,156
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 11,375,451,725 12,310,704,827 8,462,700,064 7,447,788,903
4. Hàng tồn kho 9,404,300,507 19,301,221,786 11,667,046,911 10,964,939,441
5. Tài sản ngắn hạn khác 706,476,973 292,915,389 7,600,428,761 13,057,517,359
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 139,251,330,642 128,776,407,660 124,718,045,691 113,521,444,220
1. Các khoản phải thu dài hạn 638,161,123 607,369,283 608,377,770 608,901,282
2. Tài sản cố định 126,578,469,698 122,184,361,940 116,100,164,226 108,432,996,701
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 1,397,391,862 231,832,628 1,419,234,803
5. Đầu tư tài chính dài hạn 743,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000
6. Tài sản dài hạn khác 9,894,307,959 5,709,843,809 6,547,268,892 4,436,546,237
     Tổng cộng tài sản 165,228,651,086 170,167,326,954 156,797,924,875 145,958,896,079
     I - NỢ PHẢI TRẢ 43,011,814,347 44,557,705,944 31,051,213,205 106,569,307,414
1. Nợ ngắn hạn 37,275,012,777 41,063,034,374 29,150,441,635 105,740,907,414
2. Nợ dài hạn 5,736,801,570 3,494,671,570 1,900,771,570 828,400,000
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 122,216,836,739 125,609,621,010 125,746,711,670 39,389,588,665
I. Vốn chủ sở hữu 122,216,836,739 125,609,621,010 125,746,711,670 39,389,588,665
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 165,228,651,086 170,167,326,954 156,797,924,875 145,958,896,079