Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 15,965,427,906 14,250,057,796 13,065,603,413 12,916,171,493
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 15,965,427,906 14,250,057,796 13,065,603,413 12,916,171,493
   4. Giá vốn hàng bán 12,734,719,316 11,774,511,530 10,542,680,909 10,604,062,224
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 3,230,708,590 2,475,546,266 2,522,922,504 2,312,109,269
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,006,093 1,760,757 81,368,202 4,536,157
   7. Chi phí tài chính 255,402,018 364,233,050 62,628,799
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 27,946,657 65,322,323 62,321,299
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,341,059,566 2,107,032,435 2,211,912,721 2,285,130,616
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 635,253,099 6,041,538 392,377,985 -31,113,989
   12. Thu nhập khác 128,857,528 123,289,641 149,215,415 121,998,962
   13. Chi phí khác 930,465 172,260
   14. Lợi nhuận khác 128,857,528 122,359,176 149,043,155 121,998,962
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 764,110,627 128,400,714 541,421,140 90,884,973
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 152,822,125 25,866,236 108,318,680 18,176,995
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 611,288,502 102,534,478 433,102,460 72,707,978
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 611,288,502 102,534,478 433,102,460 72,707,978
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 16 261 02 02
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức