Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương (HOSE)
 
 
 
 
   
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
   1. Doanh thu
   Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán
   Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn
   Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán
   Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán
   Doanh thu quản lý doanh mục đầu tư cho người ủy thác đầu tư
   Doanh thu hoạt động tư vấn
   Doanh thu hoạt động lưu ký chứng khoán
   Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá
   Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản
   Doanh thu khác
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
   4. Chi phí hoạt động kinh doanh
   Chi phí trực tiếp hoạt động kinh doanh chứng khoán
   Chi phí dự phòng chứng khoán
   5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh
   6. Chi phí quản lý doanh nghiệp
   7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
   8. Thu nhập khác
   9. Chi phí khác
   10. Lợi nhuận khác
   11. Phần lãi (lỗ thuần) trong công ty liên doanh/liên kết
   12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
   13. Chi phí thuế TNDN hiện hành
   14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
   15.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   15.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ
   17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   18. Cổ tức