Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Cơ khí 120 (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2014 2015 2016 2017 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 14,331,354,212
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 126,362,527
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 10,640,641,036
4. Hàng tồn kho 963,707,229
5. Tài sản ngắn hạn khác 2,600,643,420
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 70,068,432,636
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 2,718,513,966
3. Bất động sản đầu tư 12,579,125,675
4. Tài sản dở dang dài hạn 54,730,091,834
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 40,701,161
     Tổng cộng tài sản 84,399,786,848
     I - NỢ PHẢI TRẢ 83,499,910,932
1. Nợ ngắn hạn 83,132,257,387
2. Nợ dài hạn 367,653,545
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 899,875,916
I. Vốn chủ sở hữu 899,875,916
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 84,399,786,848