Báo cáo tài chính / CTCP Mía Đường Cần Thơ (OTC)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2016 2017 2018 2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 416,537,210,966 696,337,595,220 713,000,471,169 342,946,609,954
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 42,371,149,607 42,386,345,023 27,138,419,931 2,834,069,917
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 42,000,000,000 57,800,300,000 9,429,772,389 2,000,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 102,996,060,453 51,910,182,372 54,115,753,682 267,894,636,745
4. Hàng tồn kho 224,282,748,692 539,572,820,251 619,372,449,787 67,911,806,159
5. Tài sản ngắn hạn khác 4,887,252,214 4,667,947,574 2,944,075,380 2,306,097,133
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 423,434,996,942 358,275,558,748 292,655,784,795 207,474,384,693
1. Các khoản phải thu dài hạn 20,000,000 190,400,000 170,400,000
2. Tài sản cố định 328,060,028,586 226,455,997,015 174,259,754,976 148,036,091,094
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 3,037,600,150 6,937,088,909 9,825,927,325 12,325,412,251
5. Đầu tư tài chính dài hạn 39,977,315,001 50,354,942,959 47,362,304,109 46,519,272,527
6. Tài sản dài hạn khác 52,360,053,205 74,507,529,865 61,017,398,385 423,208,821
     Tổng cộng tài sản 839,972,207,908 1,054,613,153,968 1,005,656,255,964 550,420,994,647
     I - NỢ PHẢI TRẢ 465,443,479,146 666,467,924,392 685,788,218,383 338,721,860,947
1. Nợ ngắn hạn 405,285,048,291 617,656,889,081 673,290,045,762 338,371,860,947
2. Nợ dài hạn 60,158,430,855 48,811,035,311 12,498,172,621 350,000,000
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 374,528,728,762 388,145,229,576 319,868,037,581 211,699,133,700
I. Vốn chủ sở hữu 374,528,728,762 388,145,229,576 319,868,037,581 211,699,133,700
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 839,972,207,908 1,054,613,153,968 1,005,656,255,964 550,420,994,647