Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 45,434,767,440 43,422,839,714 2,753,966,717 7,910,219,812
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 45,434,767,440 43,422,839,714 2,753,966,717 7,910,219,812
   4. Giá vốn hàng bán 41,270,022,476 40,166,998,721 563,527,531 9,270,259,106
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 4,164,744,964 3,255,840,993 2,190,439,186 -1,360,039,294
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 2,400,616 -23,383,917 1,891,859 1,660,327
   7. Chi phí tài chính 1,596,255,852 2,688,923,604 1,473,918,394 2,729,695,144
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 1,596,255,852 2,688,923,604 1,473,918,394 2,729,695,144
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,081,174,400 1,972,338,888 580,515,481
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 489,715,328 -1,428,805,416 46,564,502 -4,668,589,592
   12. Thu nhập khác -91,197,182 1,304,304,940
   13. Chi phí khác 83,364,461 380,995,310 32,978,561
   14. Lợi nhuận khác -174,561,643 923,309,630 -32,978,561
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 315,153,685 -505,495,786 46,564,502 -4,701,568,153
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 63,030,737 -15,320,394 9,312,900 -9,312,900
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 252,122,948 -490,175,392 37,251,602 -4,692,255,253
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 252,122,948 -490,175,392 37,251,602 -4,692,255,253
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức