Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Bông Việt Nam (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2015 2016 2017 2018 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 157,885,671,302 126,759,713,768 149,874,104,360 161,901,386,013
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 18,558,411,614 31,041,361,118 27,037,681,337 13,999,491,077
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 144,720,000 3,502,712,500 159,750,000 770,293,500
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 77,187,209,436 54,631,431,617 76,504,710,935 94,634,660,697
4. Hàng tồn kho 58,140,270,160 33,563,974,258 42,606,743,144 47,935,094,083
5. Tài sản ngắn hạn khác 3,855,060,092 4,020,234,275 3,565,218,944 4,561,846,656
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 56,480,097,430 55,306,852,172 59,295,391,166 53,952,221,681
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 35,091,325,958 33,789,379,915 35,882,914,112 31,246,589,141
3. Bất động sản đầu tư 4,126,929,031 4,452,330,525 3,826,554,018 3,556,936,291
4. Tài sản dở dang dài hạn 6,162,672,199 4,560,020,062 7,556,768,598 7,620,068,598
5. Đầu tư tài chính dài hạn 9,005,937,541 8,805,937,541 8,836,868,488 8,192,421,188
6. Tài sản dài hạn khác 2,093,232,701 3,699,184,129 3,192,285,950 3,336,206,463
     Tổng cộng tài sản 214,365,768,732 182,066,565,940 209,169,495,526 215,853,607,694
     I - NỢ PHẢI TRẢ 124,918,223,132 92,130,627,578 123,129,561,190 132,675,637,154
1. Nợ ngắn hạn 93,215,708,785 64,416,047,231 99,162,914,843 112,446,924,807
2. Nợ dài hạn 31,702,514,347 27,714,580,347 23,966,646,347 20,228,712,347
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 89,447,545,600 89,935,938,362 86,039,934,336 83,177,970,540
I. Vốn chủ sở hữu 88,758,295,600 89,372,388,362 86,039,934,336 83,043,325,040
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác 689,250,000 563,550,000 134,645,500
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 214,365,768,732 182,066,565,940 209,169,495,526 215,853,607,694