Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 81,940,867,972 26,535,723,477 69,479,868,376 84,039,847,386
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 81,940,867,972 26,535,723,477 69,479,868,376 84,039,847,386
   4. Giá vốn hàng bán 79,020,048,207 42,768,636,852 74,603,538,430 89,551,500,630
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,920,819,765 -16,232,913,375 -5,123,670,054 -5,511,653,244
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 162,825,220 276,162,802 416,709,863 197,369,551
   7. Chi phí tài chính 1,326,999,312 993,696,524 996,959,880 803,678,281
     - Trong đó: Chi phí lãi vay
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 79,654,260 11,182,499 12,689,337 169,527,587
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 8,974,889,690 5,345,352,442 29,024,246,598 2,762,361,327
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -7,297,898,277 -22,306,982,038 -34,740,856,006 -9,049,850,888
   12. Thu nhập khác 459,057,030 118,979,517 284,134,768 223,389,956
   13. Chi phí khác 1,514,991,770 347,908,047 360,239,083 420,844,355
   14. Lợi nhuận khác -1,055,934,740 -228,928,530 -76,104,315 -197,454,399
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -8,353,833,017 -22,535,910,568 -34,816,960,321 -9,247,305,287
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -8,353,833,017 -22,535,910,568 -34,816,960,321 -9,247,305,287
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -8,353,833,017 -22,535,910,568 -34,816,960,321 -9,247,305,287
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu -375
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức