Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 131,398,004,745 160,392,533,592 126,515,927,071
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2,410,123,750 1,652,111,500 1,384,033,750
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 128,987,880,995 158,740,422,092 125,131,893,321
   4. Giá vốn hàng bán 119,750,946,991 150,005,500,916 117,396,928,036
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 9,236,934,004 8,734,921,176 7,734,965,285
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 18,585,648 19,345,969 677,535,457
   7. Chi phí tài chính 986,907,627 1,210,845,044 1,066,249,889
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 984,271,329 1,202,437,210 1,066,249,889
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 3,071,013,581 2,821,466,463 2,507,538,919
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,990,264,372 4,207,011,461 3,566,397,520
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,207,334,072 514,944,177 1,272,314,414
   12. Thu nhập khác 533,940,125 79,786,986
   13. Chi phí khác 274,666,029 1,197,450 15,461,222
   14. Lợi nhuận khác 259,274,096 -1,197,450 64,325,764
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,466,608,168 513,746,727 1,336,640,178
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 444,116,628 102,749,345 270,181,164
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,022,491,540 410,997,382 1,066,459,014
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 1,022,491,540 410,997,382 1,066,459,014
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức