Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 149,497,729,465 162,626,462,168 147,339,577,998 147,621,501,536
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 42,261,186,295 53,151,024,088 89,791,728,427 32,319,492,463
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 35,173,260,274
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 568,500,000 4,338,775,178 598,824,174 1,379,955,674
4. Hàng tồn kho 100,831,273,327 100,316,261,169 51,202,132,067 69,875,924,623
5. Tài sản ngắn hạn khác 5,836,769,843 4,820,401,733 5,746,893,330 8,872,868,502
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 85,821,090,100 82,543,209,542 87,424,048,980 81,240,749,669
1. Các khoản phải thu dài hạn 5,528,070,500 5,528,070,500 6,072,247,000 6,072,247,000
2. Tài sản cố định 57,714,935,353 55,920,730,195 53,338,593,414 50,014,277,805
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 22,578,084,247 21,094,408,847 28,013,208,566 25,154,224,864
     Tổng cộng tài sản 235,318,819,565 245,169,671,710 234,763,626,978 228,862,251,205
     I - NỢ PHẢI TRẢ 44,499,450,396 48,982,599,544 35,252,177,174 36,013,131,357
1. Nợ ngắn hạn 40,491,112,723 45,579,468,904 31,849,046,534 33,244,703,461
2. Nợ dài hạn 4,008,337,673 3,403,130,640 3,403,130,640 2,768,427,896
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 190,819,369,169 196,187,072,166 199,511,449,804 192,849,119,848
I. Vốn chủ sở hữu 190,819,369,169 196,187,072,166 199,511,449,804 192,849,119,848
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 235,318,819,565 245,169,671,710 234,763,626,978 228,862,251,205