Báo cáo tài chính / CTCP May mặc Bình Dương (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 538,784,017,640 480,649,268,403 385,501,062,569 487,125,545,617
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 8,148,906,645 77,405,597,924 32,590,986,860 18,565,318,176
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 81,672,500,000 52,372,500,000 52,372,500,000 65,872,500,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 231,902,729,667 162,641,696,142 96,267,866,856 180,509,317,084
4. Hàng tồn kho 195,581,188,658 172,825,583,675 183,413,038,490 204,615,957,441
5. Tài sản ngắn hạn khác 21,478,692,670 15,403,890,662 20,856,670,363 17,562,452,916
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 130,821,356,482 131,815,667,545 131,326,969,621 126,110,851,829
1. Các khoản phải thu dài hạn 5,370,565,000 5,133,892,000 4,517,069,490 4,347,071,490
2. Tài sản cố định 74,183,167,738 75,065,151,353 80,310,854,922 77,609,223,686
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 582,272,000
5. Đầu tư tài chính dài hạn 30,000,000,000 30,000,000,000 29,428,225,282 30,000,000,000
6. Tài sản dài hạn khác 20,685,351,744 21,616,624,192 17,070,819,927 14,154,556,653
     Tổng cộng tài sản 669,605,374,122 612,464,935,948 516,828,032,190 613,236,397,446
     I - NỢ PHẢI TRẢ 440,876,433,446 333,948,113,778 220,109,199,725 324,218,725,727
1. Nợ ngắn hạn 439,896,780,414 332,375,168,357 215,071,464,075 319,102,624,716
2. Nợ dài hạn 979,653,032 1,572,945,421 5,037,735,650 5,116,101,011
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 228,728,940,676 278,516,822,170 296,718,832,465 289,017,671,719
I. Vốn chủ sở hữu 228,728,940,676 278,516,822,170 296,718,832,465 289,017,671,719
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 669,605,374,122 612,464,935,948 516,828,032,190 613,236,397,446