Lý do:LNST và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét năm 2019 là số âm