Lý do:- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán