Lý do:LNST 6 tháng tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm; Tổ chức phát hành có BCTC BNSX năm 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán