Lý do:LNST 6 tháng đầu năm 2017 và LNST chưa phân phối của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2017 là số âm